· 

Μείωση Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) σε ποσοστό 50% για το έτος 2019 (Α.Δ.Σ. 608/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Κοζάνη 12 Φεβρουαρίου 2020

 

ΝΟΜΟΣ        ΚΟΖΑΝΗΣ                                                    

 

ΔΗΜΟΣ        ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ   :     Οικονομικών

 

ΤΜΗΜΑ :     Εσόδων Προσόδων

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

Μείωση Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) σε ποσοστό 50%  για το έτος 2019   (Α.Δ.Σ. 608/2019)                           

 

Σε:    - Πολύτεκνους

 

- Άτομα   (Α.Μ.Ε.Α.)   με αναπηρία ποσοστού άνω του 67% και

 

          - Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 

 

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

 

ü Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου) και κατατίθεται μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

 

1.    Για τους ΑΜΕΑ: Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (να ισχύει για το έτος 2019)

 

2.    Για τους Πολύτεκνους: Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2019)

 

3.    Για τους Απόρους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  για το έτος 2019.

 

       Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:

 

ü Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 

ü Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), έτους 2019.

 

ü Αντίγραφο (1ης σελίδας)  βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

 

ü Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Δήλωσης (Ε1)  Φορολογικού έτους 2018 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

 

 

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως:    3 1    Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ    2 0 2 0

 

Download
ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ.doc
Microsoft Word Document 652.0 KB
Download
ΕΙΤΗΣΗ ΚΕΑ.doc
Microsoft Word Document 651.5 KB
Download
ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ.doc
Microsoft Word Document 650.0 KB