Προϋπολογισμός κληροδοτήματος ”Ζήση Παπαλαζάρου” οικ. έτους 2020

(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 12126/31-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΤΓΟΡ1Γ-ΚΥΝ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σχετική η υπ’ αριθμ. 192/2019 (ΑΔΑ: ΩΟ4ΑΩΕΥ-Μ62) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Δείτε τον προϋπολογισμό (εδώ)