· 

Εγκύκλιες οδηγίες για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων

sxoleio
© photo

 

Με τη δημοσίευση του πρόσφατου ν. 4713/2020 (Α’ 147) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄244) και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.

 

Ειδικότερα:

 

Α. Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

 

Με το άρθρο 2 του ν.4713/20 εισάγονται ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν.682/77.

 

Β. Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου με το άρθρο 3 του ν. 4713/2020, όπου ορίζεται ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση και ακολουθούν το ίδιο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με τα δημόσια σχολεία. Κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.

 

Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου επιτρέπεται η παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας.

 

β) οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας. Το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματός τους, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Επίσης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, δίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών και γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (παρ. 5, άρθρο 3, ν.4713/2020).

 

Τέλος, με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4713/2020, επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

 

imerologia calendars

 

Γ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Με το άρθρο 4 του ν. 4713/2020 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977, σύμφωνα με το οποίο, κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 682/77 (Α’ 244), κατά την εγγραφή του μαθητή, ο κηδεμόνας του παραλαμβάνει αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Η παραλαβή συνιστά δήλωση αποδοχής του Κανονισμού.

 

Δ. Συμμετοχή Ιδιοκτήτη στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων

 

Με το άρθρο 5 του ν. 4713/2020 διευκρινίζεται ότι ο ιδιοκτήτης, όπως και κάθε μέλος, εταίρος, ή μέτοχος (σε περίπτωση νομικών προσώπων), μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.

 

Ε. Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4713/20 ορίζεται ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.682/77, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται και σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ανωτέρω δραστηριότητες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας μετατροπής των κτιριακών υποδομών, καθώς και το χρονικό διάστημα της διαμονής για την οποία αξιοποιούνται οι υποδομές των ιδιωτικών σχολείων.

 

ΣΤ. Ελάχιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα ιδιωτικού νηπιαγωγείου

 

Ο ελάχιστος αριθμός των νηπίων ανά τμήμα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020. Συνεπώς, δεν ισχύει ο κατώτατος αριθμός των δέκα (10) νηπίων της με αρ. πρωτ. 11761/Δ1/15-7-2016 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 14 του ν. 682/1977, σύμφωνα με τις οποίες κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει αριθμό μαθητών ανάλογο προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα, τον αύλειο χώρο, τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκαταστάσεις άθλησης. Ο αριθμός αυτός δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια σχολεία, με εξαίρεση τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, για τα οποία επιτρέπεται υπέρβαση κατά 10% του αριθμού αυτού, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας.

 

Ζ. Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020 ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στις εγγραφές, μετεγγραφές, απουσίες και τις δοκιμασίες που διεξάγονται, τη βαθμολογία, τις πειθαρχικές ποινές, την επανάληψη της φοίτησης, την προαγωγή και απόλυση των μαθητών, με τις επόμενες εξαιρέσεις:

 

1) Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή από ιδιωτικό σε δημόσιο, από δημόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

2) Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων εγγράφονται σε αυτά για έκαστο σχολικό έτος, κατά τη σειρά αποδοχής από το σχολείο της αίτησης εγγραφής τους.

 

3) α) Η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή από το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιτρέπεται: ¡) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, ¡¡) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

 

β) Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας μειωμένης επίδοσης, απαγορεύεται. Μη επανεγγραφή μαθητή είναι δυνατή και στην περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο (2) σχολικών ετών.

 

Επισημαίνεται ότι διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του Π.Δ. 579/1982 (Α’ 105), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως χρόνος λήξεως των εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία η προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης των μαθημάτων.imerologia calendars
eody
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ · 15/10/2020

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όπου προβλέπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από σήμερα στη βορειοδυτική και αύριο το βράδυ στη βορειοανατολική χώρα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ · 20/08/2020

Στείλε το δικό σου άρθρο και κέρδισε ένα smartphone

Το NewAge ideaς σε συνεργασία με το Next Generatios, διοργανώνει τον πρώτο τριμηνιαίο διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου δικού σας άρθρου. Στο διαγωνισμό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όλοι όσοι θεωρείτε ότι μπορείτε να εκφράσετε και να αναπτύξετε την άποψη σας μέσα από την σύνταξη του δικού σας άρθρου, ρεπορτάζ ή συνέντευξης. Έπαθλο ορίστηκε το smartphone blackview A80.
imerologia calendars
podosfairo
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ · 15/10/2020

Super League 1: Σύσκεψη για την επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα

Σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της διαβούλευσης των τελευταίων εβδομάδων για το ενδεχόμενο της σταδιακής επιστροφής των φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τους Υφυπουργούς Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · 15/10/2020

Δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς καμία υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων

Πρόκειται για ένα εργαλείο με στόχο να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις αλλά και όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ · 14/10/2020

Covid-19: Πόντιος ο πρώτος Έλληνας που έκανε το ρώσικο εμβόλιο

Πόντιος στην καταγωγή και με μεγάλο αθλητικό παρελθόν στις πλάτες του, αφού ήταν επί χρόνια αθλητής του τζούντο, πήρε την απόφαση να κάνει το ρωσικό εμβόλιο, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος Έλληνας που εμβολιάζεται κατά του φονικού ιού SARS-CoV-2. Ο κ. Ασλανίδης είναι σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ανάπας και ο πρώτος εθελοντής ελληνικής καταγωγής που δοκιμάζει το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ · 13/10/2020

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια: Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr ) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.