· 

Περί χρόνου και Τόπου …» για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 9 Ιουνίου 2020 τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Σύμφωνο έλαβε εξαιρετικά ευμενή σχόλια και ψηφίστηκε αυτούσιο από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

Επί του θέματος η παράταξη «Κοζάνη Τόπος να ζεις» επέλεξε να εκφράσει δια του επικεφαλής της μία γενική τοποθέτηση δίχως να προτείνει κάτι διαφορετικό ή να σχολιάσει σημεία του Συμφώνου που, κατά τη γνώμη της, θα έπρεπε να συζητηθούν.

 

Επέλεξε, αντίθετα, να εκφράσει τη διαφωνία της μέσα από ένα δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε μία εβδομάδα μετά την εν λόγω συνεδρίαση. Προφανώς, είτε ο χρόνος προετοιμασίας για τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν αρκετός, παρά το γεγονός ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στάλθηκαν τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, είτε ο χρόνος που απαιτήθηκε για την τοποθέτηση επί του Συμφώνου ήταν μιας εβδομάδας.

 

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που η παράταξη «Κοζάνη Τόπος να ζεις» κρίνει τη συνεργασία κρίσιμη και επικροτεί την πρωτοβουλία ως θετική, ταυτόχρονα χαρακτηρίζει το Σύμφωνο γενικόλογο. Είναι σαφές ότι η Κίνηση αγνοεί και επέλεξε να μην ενημερωθεί για τις διεθνείς καλές πρακτικές που επιδιώκουν την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ πόλεων και πανεπιστημίων, καθώς και τη μέθοδο που σε παγκόσμιο επίπεδο ακολουθείται: το Σύμφωνο Συνεργασίας ή Memorandum of Understanding.

 

Επειδή, τέλος, η Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» επέλεξε να απομονώσει και να ανασυνθέσει σημεία του Συμφώνου, παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας προκειμένου οι πολίτες της Κοζάνης να ενημερωθούν πλήρως για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας · μία συνεργασία που εδώ και χρόνια αποτελεί επιλογή μας και έχει υλοποιηθεί με πλήθος δράσεων και συμπράξεων. 

 

wedding newamazingideas newage

΢ΤΜΥΩΝΟ ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ΢
΢την Κοζάνη σήμερα, την … του μηνός … του έτους 2020, τα συμβαλλόμενα μέρη:
1. Ο Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Πλατεία Νίκης αρ. 1, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα και
2. Σο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Κοίλα Κοζάνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Πρύτανη, το οποίο θα καλείται για συντομία «Πανεπιστήμιο»
Εκτιμώντας:
(1) Σον ρόλο των Δήμων ως παραγόντων αναπτυξιακής πολιτικής, καθόσον με την εμπειρογνωσία τους σε θέματα αποκέντρωσης και δημοκρατικής διακυβέρνησης και την πληθώρα μηχανισμών που διαθέτουν για τον συντονισμό δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας έχουν επιτύχει την αναγνώρισή τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(2) Ση θεμελιώδη συμβολή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην καινοτομία και την παραγωγή οικονομικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση βασικών αστικών προκλήσεων με απώτερο στόχο την ευημερία και την αύξηση των ευκαιριών στις τοπικές κοινωνίες
(3) Tα προτάγματα της ΢τρατηγικής Ευρώπη 2020 (Ανακοίνωση της Επιτροπής ΕΤΡΩΠΗ 2020 - ΢τρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη COM(2010) 2020 τελικό) που, εστιάζοντας στην ανάγκη προώθησης της γνώσης, της καινοτομίας και την τεχνολογίας, ευνοούν τη συνεργασία μεσαίου μεγέθους πόλεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προς όφελος και των δύο φορέων
(4) Σην αναγκαιότητα για δραστικό στρατηγικό αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοχευμένα οι επερχόμενες, εξαιτίας της ενεργειακής αποδέσμευσης από τον λιγνίτη, συνθήκες κρίσης
2
(5) Tις υφιστάμενες εξαιρετικές σχέσεις και τις μέχρι σήμερα κατά περίπτωση συμπράξεις μεταξύ τους
΢υμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
΢κοπός
΢κοπός του παρόντος συμφώνου είναι η βούληση των δύο μερών για ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και για εντατικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας τους μέσα από σαφώς προσδιορισμένους κοινούς στόχους και τομείς ενδιαφέροντος.
Καθιερώνεται, επίσης, ορισμένη διαδικασία υποστήριξης των δράσεων που θα αναληφθούν μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής.
Άρθρο 2
Σομείς συνεργασίας
Σα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη διαχρονική από την ίδρυση του Πανεπιστημίου έμπρακτη στήριξη του Δήμου Κοζάνης προκειμένου αυτό να ισχυροποιηθεί όχι μόνον ακαδημαϊκά, αλλά και να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πυλώνα καινοτομίας στην περιοχή. Με το παρόν σύμφωνο τα μέρη δεσμεύονται σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:
 ΢ύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 ΢χεδιασμός έξυπνων εφαρμογών (ενέργεια και κλιματική κρίση – ψηφιακή/έξυπνη γεωργία - έξυπνες πόλεις και κοινότητες – έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση)
 Διασύνδεση αστικού περιβάλλοντος και τέχνης (μορφές τέχνης σε δομημένους δημόσιους χώρους – η τέχνη ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σύγχρονου αστικού τοπίου και των πολιτών).
3
 Οικονομία (ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων - εξειδικευμένα προγράμματα (επαγγελματικά προσδιορισμένη εκπαίδευση ενηλίκων, vocationally oriented) για τα μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους).
 Πολιτισμός και συνεργασία με πολιτιστικές δομές του Δήμου. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικών θεατρικών εργαστηρίων, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης φιλοξενεί ήδη θεατρικό τμήμα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η πόλη της Κοζάνης ως έδρα του Πανεπιστημίου δύναται να φιλοξενεί σε ετήσια βάση μια Πανεπιστημιάδα Θεάτρου με τη συμμετοχή φοιτητικών θεατρικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη με απώτερο στόχο από την μία πλευρά την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας και από την άλλη την ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των νέων, πέραν του αυστηρού πεδίου του επιστημονικού τους προσανατολισμού.
 Κοινωνία (συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές επιτροπές του Δήμου, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για αποκλεισμένες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες από φοιτητές όσο και για την υλοποίηση και προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών, στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας ή πρακτικής για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους).
 Παιδεία (συμμετοχή Δήμου σε ερευνητικά προγράμματα – συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων).
Άρθρο 3
Επιτροπή Παρακολούθησης και ΢υντονισμού
Προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν ΢ύμφωνο, τα μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και ΢υντονισμού. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι α) η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του παρόντος, β) ο έλεγχος της πορείας των αναληφθεισών δράσεων, γ) η υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη και δ) η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
4
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων του παρόντος και τον τρόπο εφαρμογής του.
Σα συμβαλλόμενα μέρη εκπροσωπούνται ισότιμα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται από 6 (έξι) μέλη εκ των οποίων 3 (τρία) ορίζονται από τον Δήμο Κοζάνης και 3 (τρία) από το Πανεπιστήμιο. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 6 (έξι) μήνες και έκτακτα, όταν το ζητήσει εγγράφως ένας από τους δύο φορείς. ΢την κάθε συνεδρίαση προεδρεύουν με εναλλαγή ο Πρύτανης και ο Δήμαρχος Κοζάνης. Κατά την πρώτη, επίσημη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Πρύτανης.
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου προς τα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών αυτής. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. ΢την ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τυχόν θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη. Φρέη γραμματέα εκτελεί στέλεχος του Δήμου που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό. Σα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη.
Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εργάζονται για την υλοποίηση ορισμένου αντικειμένου του συμφώνου. Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να συστήνει, για συγκεκριμένη δράση ή σύμβαση, Σεχνική Επιτροπή η οποία αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση του εκάστοτε αντικειμένου. Η Σεχνική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, δίχως δικαίωμα ψήφου. Οι ως άνω γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης και ΢υντονισμού.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που, ενδεχομένως, απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
5
Άρθρο 4
Εμπιστευτικότητα
Σα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια για όλα τα ζητήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά, ιδίως για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών και τεχνογνωσίας που παράγονται κατά την υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Σο παρόν σύμφωνο τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του και είναι δεσμευτικό ως προς όλα τα μέρη του. Οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου και των όρων του παρόντος δύναται να γίνει μόνον με την σύμφωνη γνώμη όλων των μερών.
Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.
΢ε περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί τη λύση του παρόντος συμφώνου, δηλώνει εγγράφως την πρόθεσή του προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος και αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν σύμφωνο εντός χρονικού διαστήματος 3 (τριών) μηνών από την λήψη της ανωτέρω γνωστοποίησης. Έργο ή δράση που εξελίσσεται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα συνεχίζει να υλοποιείται μέχρι ολοκλήρωσής του.
Για τον Δήμο Κοζάνης Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ο Δήμαρχος Ο Πρύτανης
ΛΑΖΑΡΟ΢ ΜΑΛΟΤΣΑ΢ ΘΕΟΔΩΡΟ΢ ΘΕΟΔΟΤΛΙΔΗ΢