"Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα" στη Δυτική Μακεδονία. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020

 

 Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

  • Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 03:«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3d «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.
  • Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Ενδεικτική Δράση «Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων & συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες» και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.
  • Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα-νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές.
  • Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προυπολογισμό τουλάχιστον 15.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 300.000 ευρώ.
  • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σ έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον οποίο διέθεταν πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
  • Ποσοστό ενίσχυσης: 65% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση- αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα - Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια - Μεταλλικές κατασκευές) κτλ.

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 3.2.1: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξης συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 4.500.000,00 €, εκ των οποίων τα 1.000.000,00 € αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (Δείτε Παράρτημα Πρόσκλησης XIV)

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από τις 15-06-2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30-09-2020 ώρα 14:00. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται και Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

  • στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου"), όπως και
  • στο Γραφείο Πληροφόρησης στην ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, T.K 50131 και στα τηλέφωνα 24610.24022 & 24610.27946 (εσωτέρικά 677,676) κα. Λιάνα Παπατέρπου, κ. Σπύρο Κελλίδη, www.anko.gr & www.anko-eunet.gr

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Δημήτριο Ρήγα, τηλέφωνο: 2461350929, e-mail: drigas@mou.gr .

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο Αρχείο Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ