· 

Πράξεις ανακήρυξης προεδρείου αντιπροσωπείας και διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ