· 

15ο τακτικό συνέδριο Παννελήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακώ Φυλάκων