· 

Πρόσκληση κατάθεσης βιογραφικών <πό τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ


Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου συνεργατών καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diadyma.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προμηθειών-Υπηρεσιών-Προγραμμάτων (κο Περικλή Καφάση):


•    Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης
•    Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα (Περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση αποβλήτων, τοπικά και περιφερειακά σχέδια, κ.α.)
•    Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακά, διακρατικά)
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Πιστοποιητικό γνώσης)
•    Πολύ καλή χρήση Η/Υ
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Προαιρετικός)
•    Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Προαιρετική)