· 

Αποφάσεις 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

177-2019: Τροποποίηση – παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18170/24–12–2018 Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου & Υποστήριξης των Δράσεων του Έργου Less Waste», συμβατικού προϋπολογισμού 7.000,00 €.

 

178-2019: Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου στα Τρίκαλα.

 

179-2019: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.

 

180-2019: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

181-2019: Αποδοχή παραίτησης από την εκμίσθωση «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

 

182-2019: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

 

183-2019: Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

 

184-2019: Ορισμός τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών & επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση –αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου».

 

185-2019: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 37.570,02€.

 

186-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.