· 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσία: Μισθώματα μηχανημάτων (γενικά)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης υπηρεσίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6236.01 του οικονομικού έτους 2019 , εγκρίθηκε η αντίστοιχη δαπάνη και διατέθηκε πίστωση με την αριθμ. πρωτ.: 15963/12-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΜΑΦΩΕΥ- 10Λ) (ΑΔΑΜ: 19REQ005552014)  απόφαση του κ. Δημάρχου Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων  (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Κωνσταντίνου Τσέλα την Παρασκευή . 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ..  Αμέσως μετά  θα αποσφραγίστουν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία. 

Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι απ’ ευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του προϋπολογισμού.

 

Η τεχνική περιγραφή – προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω υπηρεσίας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα υπηρεσία παρέχονται από τον κ. Κωνσταντίνο Τσέλα στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς

 

 

Ανδρέας Μόκκας

Αγρ. Τοπογρ. Μηχ/κός Msc Α’β

texniki_perigrafi_proypologismos,

Εντυπο_Οικονομικής_προσφοράς