· 

Δημοπρασία για τη εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων του Δήμου Γρεβενών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Έχοντας Υπόψη:
α) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε
συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων &
Κοινοτήτων»
γ) Το Ν.3852/2010
δ) Την αριθμ. 260/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών
ε) Την αριθμ. 181/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της
δημοπρασίας


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των δημοτικών
αγροτεμαχίων των Κοινοτήτων Αναβρυτών, Ελάτου , Ελευθέρου, Καλλιθέας (οικισμός
Πριονίων), Κνίδης (οικισμός Κνίδης και οικισμός Πόρου), Κοσματίου, Μαυραναίων
(οικισμός Μαυραναίων, οικισμός Μαυρονόρους, οικισμός Σταυρός), Ποντινής,
Πηγαδίτσας, Σιταρά Δήμου Γρεβενών όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και
καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.