· 

Έρευνα Αγοράς για την συντήρηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας:  «Συντήρηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος» (αρ. μελέτης 26/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 30/9/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά  θα ανακοινωθούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία. Μέσα στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν βεβαιώσεις ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος υποστηρικτής όλων των εφαρμογών λογισμικού που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 26/2019 τεχνική έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν την τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της ανωτέρω υπηρεσίας από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καστοριάς, www.kastoria.gov.gr, στην ενότητα Εξυπηρέτηση Πολιτών – Διαδικασίες με έρευνα αγοράς. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2467351109 και στο e-mail info@kastoria.gov.gr.

 

Συντήρηση Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος