· 

29η Οικονομική Επιτροπή δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 16518/19-09-2019 Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 4037/13.04.2018  1ης πρόσκλησης της Δράσης  2.4.2_1 του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ  2014-2020, της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε ΟΤΑ»
 2. Κατάρτιση σχεδίου (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς
 3. Διαγραφή ή μη οφειλών
 4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 22/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το ανωτέρω έργο
 5. Έγκριση ή μη του από 17-09-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ εργαστηρίου πληροφορικής Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς – Εργαστηρίου ρομποτικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς», Α.Μ. 21/2019, προϋπολογισμού 21.390,00€
 6. Έγκριση ή μη του από 10-09-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Μαυροχωρίου (συνέχιση εργασιών)» Α.Μ. 21/2019, προϋπολογισμού 14.999,99€ (με ΦΠΑ 24%)
 7. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 8. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη
 9. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα
 10. Έγκριση δαπάνης οικ. έτους 2019 κληρονομιάς Ευάγγελου Νταή
 11. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου»
 12. Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2020-2021 του κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου»
 13. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη»
 14. Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2020-2021 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη»
 15. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα»
 16. Σύνταξη διετούς σχεδίου δράσης για τα έτη 2020-2021 του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Κορεντσίδης