· 

Με Ντίμτσιο και Αλουγδέλη σήμερα στις εργατικές κατοικίες